Obchodné podmienky

 

1. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru predávajúcim spotrebiteľovi, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky akýmkoľvek spôsobom. Jednotlivé kúpne zmluvy sa uzatvárajú na základe elektronických objednávok prostredníctvom webu: www.obrazyprevas.sk, emailu, telefonicky alebo skype. Za záväzne potvrdenie objednávky sa považuje prijatie objednávky od spotrebiteľa. Pri objednávke predávajúci potvrdí spotrebiteľovi objednávku a oznámi najneskôr do dvoch pracovných dní predpokladaný termín odoslania objednávky, ak tovar nebude medzičasom poslaný a jeho doručenie bude vyžadovať viac ako 5 pracovných dní. Objednávka musí obsahovať tieto základné náležitosti:
-predávajúceho - obchodnú firmu a sídlo, IČ predávajúceho (vyberá spotrebiteľ z ponuky elektronického obchodu pri objednaní tovaru)

-spotrebiteľa - meno a priezvisko, názov, obchodnú firmu a sídlo, miesto podnikania alebo bydlisko spotrebiteľa; IČ a DIČ kupujúceho, pokiaľ je registrovaný ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť; telefón a e-mail spotrebiteľa.
-množstvo požadovaných kusov produktov, čislo predaja z allegro prípadne katalogové číslo tovaru stránky
-vybraný spôsob platby, pri úhrade vopred potvrdenie platby
-adresu pre dodanie tovaru
Predávajúci je viazaný svojou ponukou (vrátane ceny) po dobu 30 dní od doručenia záväzného potvrdenia objednávky.

Overenie objednávky
Na základe objednávky spotrebiteľa prevedie predávajúci overenie objednávky, v ktorom potvrdzuje spotrebiteľovi druh, množstvo produktov a cenu, ktoré sa zaväzuje spotrebiteľovi dodať. Objednávka je po overení považovaná medzi stranami za záväznú.

2. Platobné podmienky
Spotrebiteľ je povinný zaplatiť dodávateľovi kúpnu cenu riadne a včas. Ak nie je ustanovené inak, spotrebiteľ zaplatí kúpnu cenu v hotovosti, pri dodaní tovaru. predávajúci vystaví spotrebiteľovi faktúru, alebo daňový doklad tovaru prípadne sprostredkovania tovaru bazarovo od ineho predajcu faktúru alebo daňový doklad, ktorý zašle spolu s tovarom alebo poštou. V prípade omeškania úhrady faktúry je predávajúci oprávnený účtovať spotrebiteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Tovar zostavá vlastníctvom predávajúceho do doby úplného uhradenia dodávaného tovaru.

3. Dodanie tovaru
Predávajúci a spotrebiteľ sa dohodli na spôsobe dodania tovaru v rámci územia Slovenska následne:
V každom potvrdení záväznej objednávky sa predávajúci zaväzuje, že spotrebiteľovi oznámi dátum doručenia zásielky do dvoch pracovných dní, ak tovar nebude medzičasom poslaný a jeho doručenie bude vyžadovať viac ako 5 pracovných dní.
Predavajúci využíva na doručenie tovaru kuriérsku spoločnosť DPD. (www.dpd.sk) alebo doroučenie dobierkou cez Slovenskú poštu http://www.posta.sk/
Spolu s tovarom doručí predávajúci spotrebiteľovi aj informácie podľa § 10 zák. č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri domovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Prevzatie tovaru je možné priamo aj u nás na adrese: OD Klinec – Hviezdoslavovo námestie 390,  02901 Námestovo.
4. Dopravné

 
Bude zaratané do ceny tovaru.

5. Odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy
Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru, prípadne odo dňa splnenia informačných povinnosti predávajúceho podľa zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji alebo zásielkovom predaji, ak si ich predávajúci splní až dodatočne. Ak predávajúci svoje informačné povinnosti nesplní ani dodatočne, je spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od zmluvy do troch mesiacov od prevzatia tovaru.
Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ len v tom prípade, ak výrobok plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a nebol vadný. Pri sprostredkovaní tovaru z allegro alebo ineho predajcu cez online shop abcnakupy predavajúci zabezpečí spojenie ineho predajcu a spotrebiteľa aby si spotrebiteľ mohol uplatniť zákonne odstupenie od zmluvy v rámci zákonov štátu odkial predajca pochádza.
6. Zodpovednosť za vady a reklamácie
Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 2 roky (ak nieje dohodnuté inak). Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že vada bola spôsobená mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním alebo skladovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie výrobku spôsobené jeho užívaním. Kratšiu životnosť nie je možné považovať za vadu. Za výrobné vady zodpovedá výrobca. Vady ktoré nemohli byť zistené pri preberaní tovaru a na ktoré sa vzťahuje záručná doba je spotrebiteľ povinný reklamovať u predávajúceho písomnou reklamáciou. Za vady vzniknuté nesprávnym používaním tovaru predávajúci nezodpovedá. V prípade, že spotrebiteľ prevezme tovar, ktorý nebol predmetom kúpnej zmluvy má spotrebiteľ právo na bezplatnú výmenu tovaru v zhode s kúpnou zmluvou. Zodpovednosť za škodu prechádza na spotrebiteľa v momente prevzatia tovaru od dopravcu. Z tohto dôvodu je spotrebiteľ povinný skontrolovať si tovar pri preberaní od dopravcu. Pokiaľ spotrebiteľ zistí poškodenie je v jeho záujme zaznamenať poškodenie v prítomnosti prepravcu. Za škody spôsobené pri preprave nesie zodpovednosť prepravca. Podpísaním prevzatia tovaru spotrebiteľ potvrdzuje prevzatie tovaru v nepoškodenom stave. Ako záručný list slúži faktúra, ktorá je pribalená k tovaru. Ak faktúru spotrebiteľ nedostane k tovaru alebo je poškodená, spotrebiteľ o tom informuje predávajúceho za účelom vystavenia kópie ktorá mu bude doručená poštou alebo e-mailom. Prípadnú reklamáciu alebo sťažnosť možno uplatniť na email adrese.

7. Ochrana osobných údajov
Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, Úplná poštovná adresa, Adresa elektronickej pošty, Telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu.
Ak je spotrebiteľ právnická osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Názov firmy, IČO, DIČ. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom.
Predávajúci chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďuje aby skvalitnil svoje služby a neposkytuje ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa. Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch podľa vyššie uvedených pravidiel.

8. Dozor nad dodržiavaním práv spotrebiteľa
Kontrolu nad dodržiavaním práv spotrebiteľa pri poskytovaní služieb predávajúcim vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia (ďalej len „SOI“):
Inšpektorát SOI pre Žilinský kraj
Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
9. Záverečné ustanovenia
Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.
Označenie prevádzkovateľa (predávajúceho):
Alena Frankovičová
Andreja Hlinku 454
Tvrdošín 027 44
IČO- 35011297
DIČ- SK1021531302

Číslo živnostenského registra: 510-2791
tel. 0948404450
e-mail: blondella@obrazyprevas.sk
tel: 0903 817 747ÚvodÚvod

Košík  

(prázdny)

Zľavnené produkty

  • Art-G-
    rg
  • 21,00 € (-20%) 16,80 €
Reklama